Shëndeti & Siguria në Punë

Health & Safety

Në kompaninë tonë, shëndeti dhe siguria e punonjësve kanë përparësi të veçantë. Ne besojmë se çdo punonjës ka të drejtë të punojë në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, dhe jemi përkushtuar ta arrijmë këtë përmes një sërë masash, duke zbatuar protokolle rigoroze të sigurisë, duke kryer rregullisht vlerësimet e riskut, duke trajnuar punonjësit dhe duke kërkuar përdorimin e pajisjeve të mbrojtjes personale. Po ashtu, ne kemi zbatuar protokolle strikte për trajtimin e materialeve të rrezikshme dhe ventilimin e duhur për të minimizuar ekspozimin e punonjësve ndaj tyre.
Angazhimi ynë për garantimin e shëndetit dhe sigurisë shkon përtej ambienteve tona. Ne mundësojmë kontrolle të rregullta shëndetësore për punonjësit dhe trajtimin në kohë të çdo lëndimi apo sëmundjeje që lidhet me punën.

Ne besojmë se duke i dhënë përparësi shëndetit dhe sigurisë në vendin tonë të punës, jo vetëm që mbrojmë punonjësit tanë, por gjithashtu krijojmë një mjedis pune pozitiv që nxit produktivitetin, kreativitetin dhe suksesin afatgjatë.